Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว / Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายว่า บริษัท Pride Phitsanulok Co.,Ltd. (ต่อไปเรียกว่า “บริษัทฯ”) จัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ผู้ให้บริการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่มีการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสิทธิในการคุ้มครองเจ้าของข้อมูล

เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯ จึงขอชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ทางบริษัทฯ นำมาใช้ประมวลผลเพื่อการดำเนินกิจการว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ออกกฎและจัดทำระบบของทางบริษัทฯ เอง รวมถึงจัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัว นำนโยบายความเป็นส่วนตัวไปใช้ และรักษานโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของบุคคลดังกล่าวได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ อาจรวบรวมไว้นั้นได้แก่ ชื่อและรายละเอียดการติดต่อ (เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ)

2. วิธีการจัดเก็บและการรับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะต้องได้รับการยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อนทำการจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอันเป็นตัวกำหนดให้ทางบริษัทฯ ต้องจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

3. หลักการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  • บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักการดังต่อไปนี้
  • 3.1 ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ในรูปแบบที่เป็นธรรมและโปร่งใส
  • 3.2 ประมวลผลข้อมูลภายในขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ล่วงหน้า
  • 3.3 จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ภายในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
  • 3.4 รักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความถูกต้องและทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันตราบเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์นั้น
  • 3.5 ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยการใช้มาตรการทางเทคนิคและการจัดการที่เหมาะสม

4. วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

 • สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ
 • (1) การประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของทางบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการจัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (เช่น การจัดส่งแคตตาล็อก)
 • (2) การจำหน่าย/การจัดหาสินค้าและบริการของทางบริษัทฯ รวมถึงการช่วยเหลือลูกค้า
 • (3) การพัฒนาสินค้า
 • (4) การดำเนินการตามสัญญา
 • (5) การเจรจาทางธุรกิจ การประชุม และการสื่อสารรูปแบบอื่น ๆ
 • (6) การจัดหาข้อมูลสำหรับงานสัมมนา นิทรรศการ และงานอื่น ๆ
 • (7) การตอบคำถามและการตอบรับการร้องขอ
 • (8) การสำรวจและการวิเคราะห์
 • (9) การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ บริษัท Pride Phitsanulok Co.,Ltd. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ (1) ถึง (8) ข้างต้นข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่านั้น
 • สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน
 • (1) การจัดหาข้อมูลการจ้างงานแก่ผู้สมัคร และการสื่อสารกับผู้สมัครเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดเลือก ฯลฯ
 • (2) การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท Pride Phitsanulok Co.,Ltd. เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ (1) ข้างต้น
 • สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของบริษัทฯ
 • (1) การมีส่วนร่วมในการจัดการด้านการทำงาน สวัสดิการพนักงาน สุขภาพและความปลอดภัย
 • (2) การให้ความรู้และการฝึกอบรม
 • (3) การสื่อสารและการแจ้งให้ทราบ
 • (4) การจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท Pride Phitsanulok Co.,Ltd. หรือผู้ทำสัญญาช่วงกับบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อ (1) ถึง (3) ข้างต้น
 • อื่นๆ
 • (1) ในกรณีของวัตถุประสงค์อื่นที่ได้รับการแจ้งให้ทราบเป็นรายบุคคล หรือมีการออกเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

5. หลักเกณฑ์ทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 • บริษัทฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 • 5.1 เมื่อบริษัทฯ ได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือได้สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการกับเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว
 • 5.2 การประมวลผลนั้นมีความจำเป็นเพื่อให้บริษัทฯ กระทำการตามข้อผูกพันภายใต้สัญญาแก่เจ้าของข้อมูล
 • 5.3 การประมวลผลนั้นมีความจำเป็นเพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • 5.4 การประมวลผลนั้นมีความจำเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ตามกฎหมาย

6. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

 • 6.1 บริษัทฯ ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลภายนอก
 • 6.2 ถ้าบริษัทฯ ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังสถานที่อื่นนอกประเทศไทยแล้ว บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการใช้หลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล และจะต้องใช้การคุ้มครองข้อมูลที่กำหนดภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้

7. การดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทฯ ต้องดำเนินการตามข้อเรียกร้องจากเจ้าของข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลดังกล่าวตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

 • บริษัทฯ ต้องตอบรับข้อเรียกร้องของเจ้าของข้อมูลตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
 • 7.1 การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 • 7.2 การแก้ไขหรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • 7.3 การจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • 7.4 การร้องเรียนต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • 7.5 การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
 • 7.6 การเพิกถอนการยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • 7.7 การคัดค้านต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

8. การรักษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ต้องใช้มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมและที่มีความจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกิดการสูญหาย หรือไม่ให้มีการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การจัดเก็บ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังต้องทำการควบคุมพนักงานและผู้ทำสัญญาช่วงอย่างเหมาะสมและตามที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล

 • 9.1 บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ภายในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล โดยจะเป็นไปตามข้อผูกพันของบริษัทฯ ภายใต้กฎหมายไทย หลังจากเลยช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะทำการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น
 • 9.2 ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลจะแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เมื่อใดที่มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ มาใช้ประโยชน์ภายในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แล้ว บริษัทฯ อาจลบข้อมูลนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว
 • 9.3 เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะร้องขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ในบางกรณี โปรดทราบว่าในบางครั้งบริษัทฯ มีสิทธิทางกฎหมายที่จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น เพื่อการชำระภาษีและการทำบัญชี

10. โครงการที่ต่อเนื่องเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ

ด้วยการมีเป้าหมายที่จะใช้นโยบายนี้ บริษัทฯ จะจัดทำกฎระเบียบที่จำเป็นเพื่อบังคับใช้ภายในองค์กร ให้ความรู้และจัดการฝึกอบรม รวมถึงสื่อสารข้อมูลภายใต้การประกาศนี้อย่างละเอียดให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทั้งหมดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และเพื่อทำให้มั่นใจว่าจะมีการนำนโยบายนี้ไปใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป

11. ข้อมูลติดต่อสอบถาม

บริษัท Pride Phitsanulok Co.,Ltd.

 • 899 Moo 7, Samorkhae, Meung, Phitsanulok, Thailand 65000
 • โทรศัพท์ : +66-61-6622887
 • อีเมล : info@thepride-hotel.com